Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
top image

Λίγα λόγια για το έργο CLUSTER:


Το έργο CLUSTER συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin και υλοποιείται από μια κοινοπραξία εταίρων από την Ιταλία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη και την Τυνησία.

Πρωταρχικός στόχος του έργου CLUSTER είναι η προώθηση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για ευκαιρίες απασχόλησης για τη νεολαία και τις γυναίκες, ενώ είναι ανοικτό και σε άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες του πληθυσμού. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή δεξιοτήτων σε άτομα ηλικίας 18-30 που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης (NEET), και σε γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας, στους κλάδους της Γαλάζιας, Κυκλικής, Πράσινης Οικονομίας και Βιολογικής Καλλιέργειας. Παράλληλα στοχεύει στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων Tεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και του ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση μεταξύ των δημόσιων αρχών και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής.

Το σύμπλεγμα αξιοποιεί τα επιτυχημένα αποτελέσματα και τις βέλτιστες πρακτικές του “EGREJOB”, “HELIOS”, “RESMYLE”, “MaharatMED” και “BlueSkills”.


Το έργο CLUSTER επιδιώκει:

  • Στη στήριξη των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης (NEETs), ιδιαίτερα των γυναικών, να βρουν εργασία προσφέροντας προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης και καθοδήγησης που βασίζονται σε συγκεκριμένες ανάγκες και αποδεδειγμένες μεθόδους.
  • Στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους κλάδους βιώσιμης οικονομίας μέσω τοπικών, περιφερειακών και διασυνοριακών συνεργασιών, δικτύωσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
  • Στην εμπλοκή κυβερνητικών αξιωματούχων και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την απασχόληση των νέων και των γυναικών μέσω σχεδίων δράσης, εκθέσεων πολιτικής και προσπαθειών υπεράσπισης σε ευρωμεσογειακό επίπεδο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα CLUSTER αναπτύχθηκε έπειτα από διαβούλευση με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη από όλες τις περιοχές των εταίρων του έργου. Το πρόγραμμα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Ηλεκτρονική εκμάθηση: Καλύπτει τέσσερα θέματα σε βασικό επίπεδο ειδικά για τον κάθε κλάδο Ενυδρειοπονία, Υδροπονία, Βιώσιμη επεξεργασία τροφίμων και Βιολογική καλλιέργεια, καθώς και κατάρτιση σε μαλακές και εργασιακές δεξιότητες, με συνολικά 36 ώρες ασύγχρονης μάθησης (οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση στο δικό τους χρόνο).
  • Επιτόπια εκπαίδευση: Παρέχεται στους εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη ολοκληρώσει τουλάχιστον μία από τις 4 ενότητες ηλεκτρονικά, με 25 ώρες πρακτικής κατάρτισης από έμπειρους εκπαιδευτές σε ένα από τους κλάδους Ενυδρειοπονίας, Υδροπονίας, Βιώσιμης επεξεργασίας τροφίμων και Βιολογικής καλλιέργειας.
  • Coaching και συνεδρίες καθοδήγησης: Στόχος η βελτίωση των εκπαιδευομένων όσον αφορά μαλακές δεξιότητες και γνώσεις στο θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) μέσα από συνεδρίες και εργασίες διάρκειας 1 εβδομάδας, με την ενεργό συμμετοχή επιχειρήσεων.
  • Πρακτική άσκηση: Απευθύνεται σε όσους θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την ηλεκτρονική αλλά και την επιτόπια εκπαίδευσή τους. Πρόκειται για πρακτική άσκηση έναντι αμοιβής, που αποσκοπεί στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.